Thủ tục hành chính Nhơn Trạch, tinh gọn, hiệu quả

Đảng bộ huyện Nhơn Trạch xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Cập nhật lúc 10:38, Thứ sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

 (ĐCSVN) - Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ huyện Nhơn Trạch đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đạt được những kết quả khả quan; góp phần tạo cơ sở cho công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu và củng cố về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nhơn Trạch cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, huyện Nhơn Trạch đặc biệt qua tâm đến công tác xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó Huyện ủy đã chú trọng kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tổ chức bộ máy các phòng, ban chuyên môn của huyện được sắp xếp theo đúng tinh thần Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn nhân sự các cơ quan, ban ngành và đơn vị trực thuộc.

tải xuống

Bên cạnh việc tinh gọn bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Huyện ủy Nhơn Trạch đặc biệt quan tâm. Ảnh: Báo Đồng Nai

Huyện đã thực hiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh Đề án nâng cấp 04 xã loại II lên xã loại I (Phú Thạnh, Đại Phước, Phú Đông, Long Tân) và Đề án nâng xã Hiệp Phước thành thị trấn Hiệp Phước. 

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Sau khi tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để triển khai quán triệt Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết; ban hành văn bản để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở ấp, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn ấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện có 53/53 ấp có chi bộ, trong đó 52/53 ấp có cấp ủy (đạt tỷ lệ 98,11%).

Thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị, Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 17/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản triển khai đến các cơ quan, đơn vị và tiếp tục thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện. Đến nay đã tinh giản được 09 biên chế (khối Đảng, đoàn thể 04/08 biên chế; khối Nhà nước 05/18 biên chế).

Huyện Nhơn Trạch tiếp tục triển khai thực hiện mô hình bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã ở 01/12 xã (xã Phú Thạnh), Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã ở 11 xã và triển khai bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp ở 12/53 ấp; triển khai thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh và Trường THCS Vĩnh Thanh thành Trường TH&THCS Vĩnh Thanh. Trường đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2018 đảm bảo tiến độ theo quy định. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện trên cơ sở hợp nhất các đơn vị thuộc UBND huyện gồm: Đài truyền thanh, Ban Quản lý di tích danh thắng, thư viện, Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao và chức năng quản lý kho lưu trữ huyện, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/8/2019...

Cùng với đó, huyện Nhơn Trạch đã tiếp nhận chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Nhơn Trạch về trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng các trạm Trồng trọt - bảo vệ thực vật, Trạm thủy sản và Trạm khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch với Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc UBND huyện Nhơn Trạch và quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nhơn Trạch khẳng định: Sau khi sắp xếp, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên, góp phần quan trọng vào triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Huyện ủy Nhơn Trạch đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện; thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá và bổ nhiệm cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ từ huyện đến cơ sở đã đi vào nề nếp và theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Huyện ủy chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ cấp huyện và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện, Huyện ủy đã xây dựng Chương trình hành động về “đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ trong nguồn quy hoạch từng năm và cả nhiệm kỳ, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác đào tạo, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ. Từ đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên đạt chuẩn được nâng lên; hầu hết đã phát huy được bản lĩnh chính trị và vận dụng có hiệu quả những kiến thức vào thực tiễn công tác. Song song với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Đến nay, đã xây dựng xong đề án vị trí việc làm của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể và các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn, từng bước thực hiện tinh giảm biên chế theo lộ trình đề ra.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Nhơn Trạch tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập./.

Khánh Vy

 

 

Tin liên quan

Đồng Nai mong ngóng cầu Cát Lái
( 17:24:00 PM - 10/03/2024 )
Cầu Cát Lái hình thành và đưa vào khai thác sẽ giúp việc đi lại của thông suốt, an toàn, nhanh chóng, tăng cường thông thương Từ nhiều năm nay, ...
Xem thêm »

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

Hotline/zalo
Quý vị để lại thông tin chúng tôi sẽ liện hệ lại ngay
Số điện thoại
Họ Tên *
Ghi chú
+